Sistem Carian Maklumat Kod Perakaunan iGFMAS

Jabatan Akauntan Negara Malaysia


Bil. Nama Pentadbir Jawatan No. Telefon Alamat E-mel
1. Encik Chua Kah Keat Penolong Akauntan W29
Unit Operasi Akaun Persekutuan BPOPA JANM
03-8882 1518 chua@anm.gov.my
2. Encik Mohd Rofaizy Faiza Bin Mohd Zain Penolong Akauntan W29 (KUP)
Unit Pengurusan Pinjaman Persekutuan BPOPA JANM
03-8882 1556 faizy.zain@anm.gov.my

Copyright Jabatan Akauntan Negara Malaysia